KO JESMO

KROATARANTATA

Lorenzo Blascetta

Jesi Lorenzo. Si študija “Enogastronomia e turismo” u Termule, za se razumit bolje: kako se ide, se pije oš se grede po svito erke to mi je drago činit na moj život. Sa se učim kako se moru uzat ove stvare nove “do kombiutera” unutra kulduru, kako pratikamend činimo pur mi na ovu Web&Radio (si hočete znat, saku votu ke si govora do našoga prodžeta, sekolike su nas hualil). Mi je drago pur jokat na palun, samo ke stvara ke mi je draga veče čuda je živit oš činit živit moj grad: Mundimitar!

David De Leo

Ciao, ja jesi David oš jesi na džeometr. Kano Lorenzo si zabra za ostat u grad, u Mundimitar, oš saki dan mi je semaj veče drago stat odekaj. Mi je drago potj in džir po svito oš vit saki dan stvare nove, lipe mista, tradicijune, kulture oš ist stvare štrane. Mi nije toko drago govorat, ma si je koji traskurac za činit napri bara, se mečem semaj ume.

Gianluca Miletti

Ciao! Jese Gianluca. Nemote verjat fotografij… Sport ke mi je veče drag je oni na stolic s forčinom oš s nožem. Tri godišta naza si poša Milano za funit moje študije do turizma oš sada živim odekaj jerke si naša teg. „Semaj ode jesi?“, mi govoru čeljade… Keja! Kako imam no malicico vrimena tečem u grad. Kada ne rabim mi je drago džirivat, vit mista nove, poznat dobre čeljade, govorat druge jezike… Lejim, pišem, dizenjivam, svirim, arfilivam čeljade… oš još čuda stvari. Kada je za činit štokodire se ne potenim maj naza. Keja! Jese kano petersinula… semaj ume!

Martina Blascetta

Se zovem Martina. Jesi iz Mundimitra, ma jesu no malo gošte ke ne živim več u grad, za študijat. Si stala pri koj gošte a Bologna e sada inveč jesi a Milano. Statj nako nadugo do grada je mi činija razumit ke za mene je čuda mbortando čuvat naše tradicijune oš naša lipa kultura. 
Koje jesu moje pasijune? Beh, jesu čuda hi: mi je drago svirit, igrat, pit (vodu), ist, lejit, koju votu pur študijat, ishodit s mojimi mičiciji, poznat stvare nove, feštijat… Pratikamend mi je drago sekoliko, forke stojit mučeno. Za mene je stvara veče teška. Moremo reč ke “no Martina, no party”!
Stvara ke mi je veče draga je organidzat stvare za moj lipi grad. Za mene Mundimitar je sekoliko, pur si ne živim več nonde.

Francesca Sammartino

Se uresla u Mundimitar, ma jesu no malo godišt ke živim u Kroacj, a Zagabria, di si se laureala di je Fakolta Leteri oš Filozofije (kroatistika oš talijanistika). Jese namurana do našoga jezika oš moj san je bit meštrica oš linguista. Mi jesu drage čeljade (kuaške semaj) oš mačke (semaj) oš jese na volondarja kronika.

Giulia Sammartino

Ciao, ja jesi Giulia. Mundimitar je moja hiža istina oš Roma moja hiža do sada: difat, ode si se trasferila koji gošte naza, za študijat Lettere Moderne oš pa Linguistica di je La Sapienza. Imam dvi velke pasijune: kandat oš moju minorandzu. Zato jesi di je grup muzikali “KroaTarantata” oš di su druge inicijative, ke imaju sekolike štisu ideju: čuvat našu štoriju oš ne zabit maj naš lipi jezik, na-našo.

Simone Sammartino

Ciao sekolicimi, ja jesi Simone, jesi iz Mundimitra oš do malo vrimena študijam di je Fakolta Bioteknolodžije do Perudže. Do kada jesi mali, si semaj ima jenu pasijunu za perkusijune: saka stvara za mene divendaše na tamur oš pet godišt si činija na kors baterije. Koji gošte naza si uliza di je KroaTarantata, di svirim bufu, na štrumend za koji se nderesaju sekolike one ke nisu do naše redžijune, erke ima nu formu štranu oš se ne pozna čuda. Ovi grup muzikali mi čini zvilupa ne samo moju pasijunu za muziku, ma pur onu za moj grad, njegovu štoriju oš njegove tradicijune: jena pasijuna ke je moja do semaj oš neče funi maj.

Stefano Blascetta

Ja jese Stefano! Svirim kondrabas oš bas eletrik. Komung mi je čuda veče drago svirit oni eletrik erke nak se čuje veče čuda. Za sada študijam u Beč kimiku e, kada imam vrime, svirim pur druge štrumende, per ezembj kitaru, kitaru eletriku, pjanofort e nike vote mi je pur drago kandat. Men je čuda drago svirit; si ba moga, bi svirija cili dan (oš cilu noču, si bašta vino…).

Marco Blascetta

Ué, ja jesi Marco. Študijam muziku u Beč, ma, kada morem, se vrnim u grad. Za Feštu do Kapele, do lita, za brat masline, na Božiče ol na Uzma. Kada grem ja, je semaj koja fešta e, si nije je, ju činimo li štes. Mundimitar za mene je čuda: moja familja, amike, fešte duge, jist čuda oš dobro, spat malo oš, kada ngapa, rabit pur no malo zdola maslin! 😉

Jesi namuran do ovoga grada, Mundimitra, ke je mali, ma ima čuda za povidat.

Luciana Gentile

Ciao! Ja jesi Luciana oš pur ja gredem iz Moliza. Za ovoga prodžeta činim traducijune do tešti inglez. Pur si nisi do minorandze, ja ju živim kuaške saki dani (el presidente znade).
Muzika oš jezike jesu moje pasijune, ma mi je drago bit kurijuza zgora kuaške sekoliko… štoriju, kako se ide, sport oš stvare kulturale…nakokaj si se nala na ovi mali a živi misto.

Serena Miletti

Ja jesi Serena! 
Jesi iz Mundimitra ma do no malo miseci živim a Miano zablju tega.
Si študijala psikolodžija oš sada rabim s dicami di su skole.
Jesi kurijuza za sekoliko ono ke surti okolo mene… kulture, tradicijune, mista, čeljade oš stvare za ist! 
Mi je čuda drago činjivat fotografije, vit oš poznat semaj stvare nove, ma veče čuda mi je drag naš jezik oš naš grad, ke kako češ te vit oš čut, ima semaj štokodi za povidat! 

Alessandro Daniele

Ciao! Ja jesi Alessandro oš činim grafik. Ja jesi oni ke disenjiva kopertine oš grafike do “Čujemo se”. Pur ja jesi iz Mundimitra ma za sada študijam ‘design’ u Bolzano. Sikom živim kurto Austrije oš kijaramend ode mam govorat tudisko hočem salutat pur naše čeljiade gradisčanske: “also ein Gruß an alle Deutschsprachigen, wie gehts?”